WLAN_RF IC wifi bluetooth iPhone 7 Plus

WLAN_RF IC wifi bluetooth iPhone 7 Plus nhiệm vụ kích hoạt wifi và bluetooth.

Các lỗi do WLAN_RF gây ra.

  1. Không bật được Wifi.
  2. Không bật được Bluetooth.
  3. Mất nguồn hoặc hao pin nếu chạm. Báo nhiệt độ cao tắt máy

Sơ đồ sửa chữa thu gọn WLAN_RF IC wifi bluetooth iPhone 7 Plus :

WLAN_RF IC wifi bluetooth iPhone 7 Plus
WLAN_RF IC wifi bluetooth iPhone 7 Plus
Bảng tổng trở ic wifi iphone 7 plus
Bảng tổng trở ic wifi iphone 7 plus

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.