U4001 IC USB quản lý cáp xạc iPhone 7 Plus

U4001 IC USB quản lý cáp xạc iPhone 7 Plus.

Các lỗi do IC U4001 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng thứ cấp.
  2. Lỗi gây treo táo, không xạc, không nhận cáp máy tính.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U4001 IC USB quản lý cáp xạc iPhone 7 Plus :

U4001 IC USB quản lý cáp xạc iPhone 7 Plus
U4001 IC USB quản lý cáp xạc iPhone 7 Plus
Bảng tổng trở U4001
Bảng tổng trở U4001

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.