U2404 IC quản lý cảm biến xoay màn hình iPhone 7 Plus

U2404 IC quản lý cảm biến xoay màn hình iPhone 7 Plus.

Các lỗi do U2404 gây ra.

  1. Lỗi gây ra không có xoay màn hình ngang dọc iPhone 7 Plus.
  2. Chạm các áp cấp gây hao pin dòng thứ cấp.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U2404 IC quản lý cảm biến xoay màn hình iPhone 7 Plus :

U2404 IC quản lý cảm biến xoay màn hình iPhone 7 Plus
U2404 IC quản lý cảm biến xoay màn hình iPhone 7 Plus

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.