DSM LB E công suất phát sóng băng tần thấp iPhone X

DSM LB E công suất phát sóng băng tần thấp iPhone X.

Các lỗi do DSM LB K gây nên.

  • hiện tại chưa biết thực tế ( bằng hửu biết xin đàm đạo bên dưới )

Sơ đồ sửa chữa thu gọn DSM LB E công suất phát sóng băng tần thấp iPhone X:

Sơ đồ công suất băng tần thấp iphone x
Sơ đồ công suất băng tần thấp iphone x

Bảng tổng trở DSM LB E.

Tổng trở công suất băng tần thấp iphone x
Tổng trở công suất băng tần thấp iphone x

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.