J4300 socket quản lý nút nguồn micro cam sau iPhone X

J4300 socket quản lý nút nguồn micro cam sau iPhone X.

Các lỗi do Socket J4300 gây ra.

  1. Do là socket nên lỗi gãy chân hoặc tiếp xúc chân nào không tốt gây mất chức năng nó quản lý thôi.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J4300 socket quản lý nút nguồn micro cam sau iPhone X :

J4300 socket quản lý nút nguồn micro cam sau iPhone X
J4300 socket quản lý nút nguồn micro cam sau iPhone X
Bảng tổng trở J4300
Bảng tổng trở J4300

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.