U3100 IC cấp áp VBoost iPhone X

U3100 IC cấp áp VBoost iPhone X.

Các lỗi do U3100 gây ra.

  1. Vừa cấp nguồn vào dòng véo lên cao, mất nguồn.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3100 IC cấp áp VBoost iPhone X :

U3100 IC cấp áp VBoost iPhone X
U3100 IC cấp áp VBoost iPhone X
Bảng tổng trở U3100
Bảng tổng trở U3100

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.