Hướng dẩn sửa iPad mini 1 hao pin

iPad mini 1 hao Pin thì có rất nhiều lý do như Pin chai. Hao dòng sơ cấp Vbatt, hao dòng thứ cấp các áp do IC nguồn xuất ra. Bảng thống kê các áp chức năng dưới dây sẽ giúp đo và dò ra các đường áp bị chạm để xử lý hao Pin triệt để choa iPad mini 1 hao pin.

Hướng dẫn sửa iPad mini 1 hao pin :

 iPad mini 1 hao pin
iPad mini 1 hao pin

Step1: Đo rà hết tất cả các áp trên hình “đo tổng trở”.

  • Nếu áp nào bị chạm thì dùng ZXW nhấn vào đường đó xong dò theo và cách ly bỏ các tụ trên đường chạm hoặc IC sử dụng áp đó.