J2401 Socket quản lý cảm ứng màn hình iPhone 6 Plus

J2401 Socket quản lý cảm ứng màn hình iPhone 6 Plus.

Các lỗi do Socket J2401 gây ra.

  1. Do là socket nên lỗi gãy chân hoặc tiếp xúc chân nào không tốt gây mất chức năng nó quản lý thôi.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J2401 Socket quản lý cảm ứng màn hình iPhone 6 Plus :

J2401 Socket quản lý cảm ứng màn hình iPhone 6 Plus
J2401 Socket quản lý cảm ứng màn hình iPhone 6 Plus
Bảng tổng trở socket J2401
Bảng tổng trở socket J2401

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.