U1400 IC quản lý rung iPhone 6 Plus

U1400 IC quản lý rung iPhone 6 Plus.

Các lỗi do IC U1400 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main.
  2. Lỗi gây mất mất rung.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U1400 IC quản lý rung iPhone 6 Plus :

 U1400 IC quản lý rung iPhone 6 Plus
U1400 IC quản lý rung iPhone 6 Plus
Bảng tổng trở U1400
Bảng tổng trở U1400

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.