U2401 IC cảm ứng nhỏ iPhone 6 Plus

U2401 IC cảm ứng nhỏ iPhone 6 Plus.

Các lỗi do IC U2401 gây ra.

  1. Liệt cảm ứng hoàn toàn.
  2. Liệt một vài hàng hoặc một vài cột.
  3. Mất cảm biến tiệm cận.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U2401 IC cảm ứng nhỏ iPhone 6 Plus :

U2401 IC cảm ứng nhỏ iPhone 6 Plus
U2401 IC cảm ứng nhỏ iPhone 6 Plus
Bảng tổng trở U2401
Bảng tổng trở U2401

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.