J3200 chân pin iPhone XS Max

J3200 chân pin iPhone XS Max.

Các lỗi do J3200 gây ra.

  1. Mất nguồn hoàn toàn.
  2. Cắm sạc lên táo rút xạc tắt.
  3. Nhận Pin ảo 100ma.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J3200 chân pin iPhone XS Max:

Sơ đồ chân Pin iPhone XS Max
Sơ đồ chân Pin iPhone XS Max

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.