J3200 chân pin iPhone XS

J3200 chân pin iPhone XS.

Các lỗi do J3200 gây ra.

  1. Mất nguồn hoàn toàn.
  2. Cắm sạc lên táo rút xạc tắt.
  3. Nhận Pin ảo 100ma.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J3200 chân pin iPhone XS :

J3200 chân pin iPhone XS
J3200 chân pin iPhone XS

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.

Mua sản phẩm này tại đây.