J3900 socket ống kính camera gốc rộng iPhone Xs

J3900 socket ống kính camera gốc rộng iPhone Xs. iPhone Xs gồm 2 camera 1 gốc rộng và 1 là tele zoom.

Các lỗi do Socket J3900 gây ra.

  1. Camera sau không chụp được.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J3900 socket ống kính camera gốc rộng iPhone Xs :

J3900 socket ống kính camera gốc rộng iPhone Xs
J3900 socket ống kính camera gốc rộng iPhone Xs

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.