U3700 IC nguồn cấp áp cho camera iPhone Xs

U3700 IC nguồn cấp áp cho camera iPhone Xs.

Các lỗi do IC U3700 gây ra.

  1. Camera không chụp được.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3700 IC nguồn cấp áp cho camera iPhone Xs:

Sơ đồ áp cấp camera iphone xs
Sơ đồ áp cấp camera iphone xs

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.