J4300 socket quản lý nút nguồn micro cam sau iPhone Xs

J4300 socket quản lý nút nguồn micro cam sau iPhone Xs.

Các lỗi do Socket J4300 gây ra.

  1. Do là socket nên lỗi gãy chân hoặc tiếp xúc chân nào không tốt gây mất chức năng nó quản lý thôi.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J4300 socket quản lý nút nguồn micro cam sau iPhone Xs :

J4300 socket quản lý nút nguồn micro cam sau iPhone Xs
J4300 socket quản lý nút nguồn micro cam sau iPhone Xs

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.