J3500 socket quản lý xạc không dây iPhone 8 Plus

J3500 socket quản lý xạc không dây iPhone 8 Plus.

Các lỗi do J3500 gây ra.

  1. Lỗi gây mất tính năng xạc không dây.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J3500 socket quản lý xạc không dây iPhone 8 Plus :

J3500 socket quản lý xạc không dây iPhone X
J3500 socket quản lý xạc không dây iPhone X
Bảng tổng trở socket J3500
Bảng tổng trở socket J3500

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.