Q3350 IC chuyển mạch từ Vbatt qua Vcc Main iPhone 8 Plus

Q3350 IC chuyển mạch từ Vbatt qua Vcc Main iPhone 8 Plus.

Các lỗi do IC U3300 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp Vbatt – VCC Main.
  2. Lỗi gây xạc lâu vào, xạc không vào pin.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn Q3350 IC chuyển mạch từ Vbatt qua Vcc Main iPhone 8 Plus :

U3300 IC xạc iPhone 8 Plus
U3300 IC xạc iPhone 8 Plus
Bảng tổng trở Q3350
Bảng tổng trở Q3350

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.