M4100 IC đèn Flash iPhone 8 Plus

M4100 IC đèn Flash iPhone 8 Plus nhiệm vụ quản lý đèn Flash khi chụp camera hoặc khi bật đèn Pin.

Các lỗi do IC M4100 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main.
  2. Lỗi gây mất đèn Flash, chạm data có thể gây lỗi không chụp camera được

Sơ đồ sửa chữa thu gọn M4100 IC đèn Flash iPhone 8 Plus :

M4100 IC đèn Flash iPhone 8 Plus
M4100 IC đèn Flash iPhone 8 Plus
Bảng tổng trở M4100
Bảng tổng trở M4100

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.