U4700 IC audio code quản lý loa mic tai nghe iPhone 8 Plus

U4700 IC audio code quản lý loa mic tai nghe iPhone 8 Plus.

Các lỗi do IC U4700 gây ra.

  1. Lỗi mất loa, mic, tai nghe.
  2. Hao pin dòng thứ cấp nếu chạm.
  3. Đứt đường gây boot máy, treo táo boot loop.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U4700 IC audio code quản lý loa mic tai nghe iPhone 8 Plus :

U4700 IC audio code quản lý loa mic tai nghe iPhone 8 Plus
U4700 IC audio code quản lý loa mic tai nghe iPhone 8 Plus
Bảng tổng trở U4700
Bảng tổng trở U4700

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.