J4600 socket cảm biến micro loa trên iPhone XS

J4600 socket cảm biến micro loa trên iPhone XS.

Các lỗi do J4600 gây ra.

  1. Mất loa, mất micro facetime, lỗi cảm biến và Face ID

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J4600 socket cảm biến micro loa trên iPhone XS :

J4600 socket cảm biến micro loa trên iPhone XS
J4600 socket cảm biến micro loa trên iPhone XS

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.