Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

J5700 socket màn hình iPhone XS

J5700 socket màn hình iPhone XS. ( Màn hình xài chung iPhone X khác frame )

Các lỗi do J5700 gây ra.

  1. Lỗi không hiển thị màn hình.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J5700 socket màn hình iPhone XS :

J5700 socket màn hình iPhone XS
J5700 socket màn hình iPhone XS

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.