JUAT 2 socket anten iPhone XS

JUAT 2 socket anten iPhone XS.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn JUAT 2 socket anten iPhone XS :

Bảng tổng trở j uat 2
Bảng tổng trở j uat 2

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.