U2600 ổ cứng PCIE 64 bit iPhone Xs

U2600 ổ cứng PCIE 64 bit iPhone Xs.

Các lỗi do IC U2600 gây ra.

  1. Treo cáp, treo táo, mất nguồn.
  2. Restore lỗi 4013, lỗi 9.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U2600 ổ cứng PCIE 64 bit iPhone Xs :

U2600 ổ cứng PCIE 64 bit iPhone Xs
U2600 ổ cứng PCIE 64 bit iPhone Xs

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.