J5700 socket màn hình iPhone XS Max

J5700 socket màn hình iPhone XS Max.

Các lỗi do J5700 gây ra.

  1. Lỗi không hiển thị màn hình.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J5700 socket màn hình iPhone XS Max:

Sơ đồ socket màn hình iPhone XS Max
Sơ đồ socket màn hình iPhone XS Max

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.