J3500 socket quản lý xạc không dây la bàn phím vật lý iPhone XS Max

J3500 socket quản lý xạc không dây la bàn phím vật lý iPhone XS Max.

Các lỗi do J3500 gây ra.

  1. lỗi la bàn, treo táo.
  2. các phím lên xuống bấm không ăn.
  3. Không nhận xạc không dây.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J3500 socket quản lý xạc không dây la bàn phím vật lý iPhone XS Max:

Sơ đồ socket sạc không dây iPhone XS Mas
Sơ đồ socket sạc không dây iPhone XS Mas

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.