Event: Web đang có event đồng bộ thời gian ZXW vs MiiT rất nhiều ưu đãi Xem Tại Đây Link Facebook

J5700 Socket Quản Lý Hiển Thị Màn Hình iPhone X

J5700 Socket quản lý hiển thị màn hình iPhone X.

Các lỗi do Socket J5700 gây ra.

  1. Màn hình không hiển thị.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J5700 Socket quản lý hiển thị màn hình iPhone X :

J5700 Socket Quản Lý Hiển Thị Màn Hình iPhone X
J5700 Socket Quản Lý Hiển Thị Màn Hình iPhone X

Leave a Reply