U3400 IC quản lý xạc không dây iPhone X

U3400 IC quản lý xạc không dây iPhone X.

Các lỗi do IC U3400 gây ra.

  1. Mất tính năng xạc không dây.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3400 IC quản lý xạc không dây iPhone X :

U3400 IC quản lý xạc không dây iPhone X
U3400 IC quản lý xạc không dây iPhone X
Bảng tổng trở U3400
Bảng tổng trở U3400

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.