J6400 socket xạc chuông mic rung iPhone XS

J6400 socket xạc chuông mic rung iPhone XS.

Các lỗi do J6400 gây ra.

  1. Mất micro hoặc mic nói bị nhỏ.
  2. Không xạc không nhận cáp thiết bị không hổ trở.
  3. Mất rung, tai nghe không nhận.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J6400 socket xạc chuông mic rung iPhone XS :

J6400 socket xạc chuông mic rung iPhone XS
J6400 socket xạc chuông mic rung iPhone XS

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.