Event: Web đang có event đồng bộ thời gian ZXW vs MiiT rất nhiều ưu đãi Xem Tại Đây Link Facebook

U BB K CPU Baseband iPhone XS

U BB K tổng trở CPU Baseband iPhone XS.

Ở máy mất vi trình modem hoặc máy không Active được hiện dấu chấm than đo trên các đường áp nếu chạm tháo IC Baseband ra đo trực tiếp chân đó trên IC ” gọi là đo nội trở ” nếu chạm thì CPU đã lỗi không thể làm gì được.

U BB K tổng trở CPU Baseband iPhone XS
U BB K tổng trở CPU Baseband iPhone XS