Q2101 chuyển mạch Vbatt – Vcc main iPhone 7 Plus

Q2101 chuyển mạch Vbatt – Vcc main iPhone 7 Plus.

Bảng tổng trở Q2101
Bảng tổng trở Q2101