Event: Web đang có event đồng bộ thời gian ZXW vs MiiT rất nhiều ưu đãi Xem Tại Đây Link Facebook

Q2101 chuyển mạch Vbatt – Vcc main iPhone 7 Plus

Q2101 chuyển mạch Vbatt – Vcc main iPhone 7 Plus.

Bảng tổng trở Q2101
Bảng tổng trở Q2101