U1801 IC nguồn PDA iPhone 7 Plus

U1801 IC nguồn PDA iPhone 7 plus.

Các lỗi do U1801 gây ra.

  1. Mất nguồn hoàn toàn.
  2. Xạc không vào Pin.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U1801 IC nguồn PDA iPhone 7 :

U1801 IC nguồn PDA iPhone 7
U1801 IC nguồn PDA iPhone 7 plus
Bảng tổng trở U1801
Bảng tổng trở U1801

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.