NFC_RF IC quản lý NFC iPhone 7 Plus

NFC_RF IC quản lý NFC iPhone 7 Plus.

Các lỗi do IC NFC_RF gây ra.

  1. Lỗi gây không active được, đang xài bình thường bật máy lên nhập mật khẩu treo đơ máy.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn NFC_RF IC quản lý NFC iPhone 7 Plus :

NFC_RF IC quản lý NFC iPhone 7 Plus
NFC_RF IC quản lý NFC iPhone 7 Plus
Bảng tổng trở IC NFC iphone 7 plus
Bảng tổng trở IC NFC iphone 7 plus
Bảng tổng trở IC cấp áp NFC iphone 7 plus
Bảng tổng trở IC cấp áp NFC iphone 7 plus

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.