M2800 tập hợp các cuộn dây khuyếch đại áp iPhone 7 Plus

M2800 tập hợp các cuộn dây khuyếch đại áp iPhone 7 Plus.

Các lỗi do IC M2800 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main. Đục ra hay chạm.
  2. Mất đèn, không xạc, không lên màn hình.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn M2800 tập hợp các cuộn dây khuyếch đại áp iPhone 7 Plus :

M2800 tập hợp các cuộn dây khuyếch đại áp iPhone 7 Plus
M2800 tập hợp các cuộn dây khuyếch đại áp iPhone 7 Plus
Bảng tổng trở M2800
Bảng tổng trở M2800

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.