Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

U SIM ic quản lý esim iPhone XS

U SIM ic quản lý esim iPhone XS.

Các lỗi do IC U Sim gây ra.

  1. Không nhận được esim do nhà mạng cung cấp.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U SIM ic quản lý esim iPhone XS :

U SIM ic quản lý esim iPhone XS
U SIM ic quản lý esim iPhone XS

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.