J4500 socket quản lý chức năng quét lấy điểm lưới Face ID ” lattice projector ” iPhone Xs Max

J4500 socket quản lý chức năng quét lấy điểm lưới Face ID ” lattice projector ” iPhone Xs Max.

Các lỗi do Socket J4500 gây ra.

  1. Face ID lỗi

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J4500 socket quản lý chức năng quét lấy điểm lưới Face ID ” lattice projector ” iPhone Xs Max:

Sơ đồ cảm biến lattice projector iphone xs max
Sơ đồ cảm biến lattice projector iphone xs max

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.