U6300 IC USB quản lý cáp xạc iPhone Xs Max

U6300 IC USB quản lý cáp xạc iPhone Xs Max.

Các lỗi do IC U6300 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng thứ cấp.
  2. Lỗi gây treo táo, không xạc, không nhận cáp máy tính.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U6300 IC USB quản lý cáp xạc iPhone Xs Max:

Sơ đồ ic usb iphone xs max
Sơ đồ ic usb iphone xs max

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.