U XCVR K IC trung tần iPhone XS

U XCVR K IC trung tần iPhone XS.

Các lỗi do U XCVR K gây ra.

  1. Lỗi gây mất sóng hoàn toàn ( anh em bổ sung thêm nếu biết )

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U_WRT_RF IC trung tần iPhone 6S :

Bảng tổng trở trung tần XS
Bảng tổng trở trung tần XS

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.