U1101 logic eeprom iPhone 7 Plus

U1101 logic eeprom iPhone 7 Plus.

Các lỗi do U1101 gây ra.

  1. Restore 20% báo lỗi 14.
  2. Vừa bung file báo lỗi 9.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U1101 logic eeprom iPhone 7 Plus :

U1101 logic eeprom iPhone 7 Plus
U1101 logic eeprom iPhone 7 Plus

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.