Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

LATCP_RF iPhone 7 Plus

LATCP_RF iPhone 7 Plus.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn LATCP_RF iPhone 7 Plus :

LATCP_RF iPhone 7 Plus
LATCP_RF iPhone 7 Plus

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.