U3301 IC DAC quản lý loa trong, chuông trên iPhone 7 Plus

U3301 IC DAC quản lý loa trong, chuông trên iPhone 7 Plus.

Các lỗi do IC U3301 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main.
  2. Vào nước các trở xung quanh hoặc các chân data gây bấm nguồn kim dòng nhịp lên nhịp về.
  3. Lỗi gây mất mất âm thanh chuông trên. Gọi điện không nghe người ta nói.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3301 IC DAC quản lý loa trong, chuông trên iPhone 7 Plus :

U3301 IC DAC quản lý loa trong, chuông trên iPhone 7 Plus
U3301 IC DAC quản lý loa trong, chuông trên iPhone 7 Plus
Bảng tổng trở U3301
Bảng tổng trở U3301

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.