U2204 IC phosphorus sensor cảm biến áp suất iPhone 6 Plus

U2204 IC phosphorus sensor cảm biến áp suất iPhone 6 Plus.

Các lỗi do U2204 gây ra.

  1. Chưa thấy lỗi ở thực tế

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U2204 IC phosphorus sensor cảm biến áp suất iPhone 6 Plus :

U2204 IC phosphorus sensor cảm biến áp suất iPhone 6 Plus
U2204 IC phosphorus sensor cảm biến áp suất iPhone 6 Plus

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.