U2000 IC nguồn PDA iPhone 6S

U2000 IC nguồn PDA iPhone 6S.

Các lỗi do U2000 gây ra.

  1. Mất nguồn hoàn toàn.
  2. Xạc không vào Pin.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U2000 IC nguồn PDA iPhone 6S :

U2000 IC nguồn PDA iPhone 6S
U2000 IC nguồn PDA iPhone 6S

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.