J2118 Socket quản lý vân tay và nút home iPhone 6 Plus

J2118 Socket quản lý vân tay và nút home iPhone 6 Plus.

Các lỗi do J2118 gây ra.

  1. lỗi nút home vật lý.
  2. lỗi vân tay.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J2118 Socket quản lý vân tay và nút home iPhone 6 Plus :

J2118 Socket quản lý vân tay và nút home iPhone 6 Plus
J2118 Socket quản lý vân tay và nút home iPhone 6 Plus

BUTTON_TO_AP_MENU_KEY_L_CONN: Quản lý phím bấm home vật lý. Còn các đường còn lại là của Vân tay ” Toucd ID “.

Bảng tổng trở J2118
Bảng tổng trở J2118

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.