U5301_RF IC quản lý NFC iPhone 6 Plus

U5301_RF IC quản lý NFC iPhone 6 Plus.

Các lỗi do IC U5301_RF gây ra.

  1. Lỗi gây không active được, đang xài bình thường bật máy lên nhập mật khẩu treo đơ máy.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U5301_RF IC quản lý NFC iPhone 6 Plus :

U5301_RF IC quản lý NFC iPhone 6 Plus
U5301_RF IC quản lý NFC iPhone 6 Plus

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.