Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

U3700 IC nguồn cấp áp cho camera iPhone 8 Plus

U3700 IC nguồn cấp áp cho camera iPhone 8 Plus .

Các lỗi do IC U3700 gây ra.

  1. Camera không chụp được.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3700 IC nguồn cấp áp cho camera iPhone 8 Plus :

U3700 IC nguồn cấp áp cho camera iPhone 8 Plus
U3700 IC nguồn cấp áp cho camera iPhone 8 Plus
Bảng tổng trở U3700
Bảng tổng trở U3700

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.