U_EEPROM_E baseband eeprom iPhone 8 Plus

U_EEPROM_E baseband eeprom iPhone 8 Plus.

Các lỗi do U_EEPROM_E gây ra.

  1. Lỗi không active được do mất vi trình modem.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U_EEPROM_E baseband eeprom iPhone 8 Plus :

U_EEPROM_E baseband eeprom iPhone 8 Plus
U_EEPROM_E baseband eeprom iPhone 8 Plus

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.