U3620 IC phosphorus sensor cảm biến áp suất iPhone 8 Plus

U3620 IC phosphorus sensor cảm biến áp suất iPhone 8 Plus.

Các lỗi do U3620 gây ra.

  1. Chưa thấy lỗi ở thực tế

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3620 IC phosphorus sensor cảm biến áp suất iPhone 8 Plus :

U3620 IC phosphorus sensor cảm biến áp suất iPhone 8 Plus
U3620 IC phosphorus sensor cảm biến áp suất iPhone 8 Plus
Bảng tổng trở U3602
Bảng tổng trở U3602

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.