J3900 socket ống kính camera gốc rộng iPhone 8 Plus

J3900 socket ống kính camera gốc rộng iPhone 8 Plus. iPhone 8 Plus gồm 2 camera 1 gốc rộng và 1 là tele zoom.

Các lỗi do Socket J3900 gây ra.

  1. Camera sau không chụp được.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J3900 socket ống kính camera gốc rộng iPhone 8 Plus :

J3900 socket ống kính camera gốc rộng iPhone 8 Plus
J3900 socket ống kính camera gốc rộng iPhone 8 Plus
Bảng tổng trở J3900
Bảng tổng trở J3900

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.