U3703 IC cấp áp màn hình và cảm ứng iPhone 7 Plus

U3703 IC cấp áp màn hình và cảm ứng iPhone 7 Plus nhiệm vụ cấp áp cho màn hình hiển thị và cấp áp cho phần cảm ứng màn hình iPhone 7 Plus .

Các lỗi do U3703 gây ra.

  1. Không hiển thị màn hình, không lên gì hoặc chỉ lên đèn nền không có hình.
  2. Cảm ứng lag chập chờn, kén màn nếu thiếu áp.
  3. Mất nguồn nếu chạm.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3703 IC cấp áp màn hình và cảm ứng iPhone 7 Plus :

U3703 IC cấp áp màn hình và cảm ứng iPhone 7 Plus
U3703 IC cấp áp màn hình và cảm ứng iPhone 7 Plus
Bảng tổng trở U3703
Bảng tổng trở U3703
Hình ảnh sửa chữa china
Hình ảnh sửa chữa china

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.