J3801 Socket quản lý Touch 3D, vân tay, phản hồi home iphone 7 Plus

J3801 Socket quản lý Touch 3D, vân tay, phản hồi home iphone 7 Plus.

Các lỗi do J3801 gây ra.

  1. Do là socket nên lỗi gãy chân hoặc tiếp xúc không tốt gây mất chức năng nó quản lý thôi.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J3801 Socket quản lý Touch 3D, vân tay, phản hồi home iphone 7 Plus :

J3801 Socket quản lý Touch 3D, vân tay, phản hồi home iphone 7 Plus
J3801 Socket quản lý Touch 3D, vân tay, phản hồi home iphone 7 Plus
Bảng tổng trở J3801
Bảng tổng trở J3801

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.